TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


V tak mnohém srdci mrtvo jest  
 Cypřiše
こんなにたくさんの心の中に死がある 
   糸杉

詩: モラフスキー (Gustav Pfleger-Moravský,1833-1875) チェコ
   

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


V tak mnohém srdci mrtvo jest,
Jak v tem né pustině,
V něm na žalost a na bolest,
Ba,místa jedině.

Tu klamy lásky horoucí
V to srdce vstupuje,
A srdce žalem prahnoucí,
To mní,že miluje.

A v tom-to sladkém domnění
Se ještě jednou v ráj
To srdce mrtvé promění
A zpívá,zpívá,starou báj!

こんなにたくさんの心の中に死がある
ちょうど暗い荒れ地のように
心の中には悲しみと痛み
そう それしか容れられない

愛の熱き幻が
心の中に入って来て
悲しき心は渇望しながら
思うのだ これが愛ではないかと

そしてその甘い思い込みのうちに
なおもまだ楽園にいるかのように
死んだ心は再び蘇り
そして歌う 歌うのだ 古い物語を

のちにOp.83-2に転用されます。

( 2018.12.03 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ