iRyushu Newsletterj@֎sN

VN/New year

tG/spring

ċG/summer

HG/fall

2019N

74

75

76

77

2018N

70

71

72

73

2017N

66

67

68

69

2016N

62

63

64

65

2015N

58

59

60

61

2014N

54

55

56

57z[

jZ@

Ƃ

̋L^

mÃ^[