IOTA ISLANDS in JAPAN
(PART-4: South Kyuushu Islands Group)
[BACK}
Osumi Island G
No Island Name No Island Name No Island Name
1 Iwo 4 Mage 7 Tanega q
2 Kuchino Erabu 5 Shin Iwo Viaj 8 Yaku v
3 Kuro 6 Take | 9 Yuse
Tokara Island gJ
No Island Name No Island Name No Island Name
10 Akuseki Γ 15 Kodakara 20 Tara
11 Gaja ֓ 16 Kogaja ֓ 21 Takara
12 Hirase 17 Kuchino V 22 Yokoate
13 Kamonone m 18 Nakano V
14 Ko 19 Suwanose zKV
Uji/Kusagaki FE_
No Island Name No Island Name No Island Name
1 Kamino m 4 Nakano m 7 Shimono m
2 Kujyaku 5 Nishi Tachigami _ 8 Uji F
3 Kusagaki 6 Same 9 Uji Mukai F
Amami Island
No Island Name No Island Name No Island Name
23 Amami O 28 Kikai E 33 Uke
24 Eniya Hanare ]m 29 Kiyama ؎R 34 Yoro ^H
25 Eteku Zv 30 Okino Erabu 35 Yoron ^_
26 Hamya n~ 31 Sukumohanare {qΗ 36 Yuhanare
27 Kakeroma vC 32 Tokuno V