TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Kádár Kata  
 Magyar Népzene IV
カダール・カタ 
   ハンガリー民謡 第4集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


“Gyulainé,édes anyám!
Engedje meg azt az egyet,
Hogy kérjem meg Kádár Katát
Jobbágyunknak szép leányát!”

“Mintsem fiam,megengedném,
Inkább Katát elvesztetném,
Inkább Katát elvesztetném,
Feneketlen tóba vetném!”

Szolgám,szolgám,édes szolgám,
Vezesd elé pej paripám,
Mer elmegyek nagy világba,
Országokról országokra.

“Elindula hosszú útra,
Hosszú útra,bujdosásra,
Mene,mene,egy erdőbe,
Talála egy olá ficsúrt.”

Hallod-e,te olá ficsúr,
Mi hír vagyon a faluba?
“Én egyebet nem hallottam,
Kádár Katát elvesztették,

Kádár Katát elvesztették,
Feneketlen tóba vették.
Oda mene arr' a helyre,
Leüle a tó partjára:

“Élsz-e rózsám,vaj meghótál,
Vaj felőlem gondókoztál?”
“Se nem élek,se nem halok,
Csak felőled gondolkodok!”

Szivét a bánat elfogta,
Beleugrék a nagy tóba.
Egyikből nőtt violaszál,
A másikból rozsmarintszál,

Addig,addig növekedtek,
Amig össze ölelkeztek.
Gyulainé ezt meglátá,
Mind a kettőt leszakasztá.

Talpa alatt elsurolá,
Hát a virág megszólala:
“Verje meg az egek ura,
Ki a szeretetet rontja,
Éltembe se hagytál nyugton,
Holtom után sem nyughatom!”

「ジュライネ やさしい母さん!
許してください
結婚することを カダル・カタと
うちの農奴の美しい娘と!」

息子や 許すくらいなら
むしろカタには居なくなってもらいたいよ
むしろカタには居なくなってもらいたいよ
底なしの湖に投げ込んでやろうかね!」

ぼくの召使よ 召使よ 愛しい召使よ
導いてくれ 駿馬よ
ぼくは出て行くんだ 大きな世界に
国から国へと

出かけて 長い旅に
長い旅に 隠れて
入ると 入ると 森の中に
彼は見つけた ひとりの豚飼いを

聞いているのか 豚飼いよ
何があったのか 村で?
「他には何も聞いておりません
カダール・カタが居なくなったことの他は

カダール・カタが居なくなったことの他は
彼女は沈められたのです 底なしの湖に
そこで彼はその場所に行き
彼は座った 湖の岸辺に

「生きているの ぼくのバラよ 死んでいるの
思ってくれよ ぼくのことを?」
「私は生きておらず 死んでもおりません
私はあなたのことだけを考えています!」

彼の心は悲しみに襲われ
彼は身を投げた その大きな湖に
彼らの片方はスミレとなり
もう片方はローズマリーに変わった

その時から その時から育ったのだ
まるでお互いを抱きしめ合うように
ジュライネはこれを見て
刈り取ってしまった 両方とも

足元をこすりながら
花は音を立てる
「天の神さま 打ちのめしてください
人の恋路を邪魔する者は
あなたは私を生かさなかった
私は死んでも安らげないのです!」と


( 2020.09.06 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ