TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Három árva  
 Magyar Népzene II
三人のみなしご 
   ハンガリー民謡 第2集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


Elindul a három árva,
Hoszú útra,bujdosásra.
Azt kérdi a szép Szüz Márja:
“Hová mét te három árva?”

“Mi elmegyünk bujdosásra,
Egyik ajtóról a másra.”
“Ne menjetek,jertek vissza,
Adok néktek három vesszöt.
Verjétek meg a temetöt.”

“Kelj föl,kelj föl édesanyánk,
Mer elszakadt a gyászgunyánk!”
Nincs ki fehért adjon reánk.”

“Nem kelhetek,három árva,
Koporsóba vagyok zárva.
Vagyon néktek mostohátok,
Aki gondot visel rátok.”

“Mikor fésüli fejünk,
Sarkunkon foly piros vérünk,
Mikor kenyért ád kezünkbe,
Hull a könyü kebelünkbe.”

Én istenem,valahára
Tekints reá az árvára,
Hogy ne jusson bujdosásra,
Egyik ajtóról a másra!

始めたのだ 三人のみなしごが
長い旅を 隠れようと
尋ねたのだ 美しい聖母さまは:
「どこへ行くのですか 三人のみなしごよ?」と

「私たちは隠れるつもりなのです
 戸口から別の戸口へと
「行ってはなりません 戻っておいでなさい
 私はあなたたちに三本の枝をあげましょう
 墓地を叩くための」

「起きて 起きてください お母さま
 私たちの喪の服は繕いが必要なのです
 私たちを見捨てないでください」

「私は起きられません 三人のみなしごたち
 私は棺の中にいるのです
 たぶんあなたたちの継母です
 あなたたちの世話をするのは」

「頭を櫛で梳かすとき
 赤い血が流れるのです
 パンをとるとき
 肘がぶつかり合ってしまうのです」

わが神よ どこかで
見守り給え みなしごを
隠れてしまわないように
戸口から別の戸口へと

( 2019.03.19 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ